eesmärgid

Peamiseks eesmärgiks on tõsta turvalisust väikesadmates. Kohalike omavalitsuste toel, koostöös sadamate ja päästeorganisatsioonidega, samuti koostöös kaluritega, jahtklubidega, kohalike elanike ja külalistega töötatakse välja sisendid parema ja turvalisema teenuse pakkumiseks.

Projektiga on seotud ka välised partnerid Soome vabatahtlikust päästeorganisatsioonist, Rootsi vabatahtlikust päästeorganisatsioonist kellega koos viiakse läbi ühiseid SAR (search and rescue) õppusi

 

Projektiga kaasneb:

ühiskoostöö vormis turvariskide kaardistus väikesadmates.

arendusplaanide väljatöötamine

võimalike investeeringute elluviimine pilootsadamates

merepääste koolituste korraldamine

ühiste merepäästeõppuste korraldamine  erinevatele sihtgruppidele (sadamate töötajad, vabatahtlikud päästjad)

turvalisuse kvaliteedimärgi arendamine ja rakendamine

väikesadamate turundusüritustel osalemine

 

Projekti eesmärgid aitavad kaasa ka väikesadama teenuste arendamisele. Kõrgem turvalisuse kvaliteedistandard tõstab külaliste usaldusväärsust ja hoogustab piirkondade külastamist