Sjösäkerhet

i småbåtshamnar

Vi eftersträvar att öka säkerheten i småbåtshamnar, både för besökare och för miljön. Detta kommer hoppeligen att attrahera mer besökare, vilket bidrar till den lokala ekonomiska och sociala utvecklingen.

Detta Central Baltic projekt involverar Huvudpartner, Dagö kommun, och projektpartner Ålands Sjöräddningssällskap. Dessutom deltar 6 estniska och 3 åländska pilothamnar i olika grader och roller.

Utan det fantastiska understödet av vår huvudfinansiär, Europeiska Unionen, via det regionala programmet Central Baltic 2014-2020, kunde vi aldrig ha genomfört detta projekt. Vi vill även rikta ett stort tack till sponsorerna Ålands Landskapsregering samt Dagö kommun.

ESTLAND
ÅLAND

Projektet kommer att

kartlägga nuläget beträffande säkerhetsnivån i pilotsmåbåtshamnarna

utöka samarbetet mellan hamnarna & de frivilliga sjöräddningssällskapen

utbilda hamnpersonalen & frivilliga sjöräddare

skapa ett kvalitetsredskap för certifieringen av småbåtshamnar

verkställa marknadsföringskampanjer för våra pilothamnar

organisera gemensamma sök & rädda (SAR) övningar

Projektets huvudsakliga mål

ett förbättrat samarbete mellan hamnarna & de frivilliga sjöräddningssällskapen

bättre utbildad hamnpersonal & frivilliga sjöräddare, förbättrad säkerhetsutrustning

grundstommen till ett certifieringsverktyg för småbåtshamnar

alla ovannämnda punkter skall leda till ökade mängder besökare till regionen